ورمی کمپوست پردیس کمپوست شاید در ابتدا با شنیدن این فرصت شغلی درآمدزا خنده بر لبهای شما بنشیند و با خود بگویید...!!کرم درست است یکی از پر درامد ترین و فرصت های شغلی برتر در سال گذشته در عرصه کشاورزی در ایران ، تولید و راه اندازی فارم های کود ورمی کمپوست بوده این کرم معجزه اسا کارهای میکند که فقط باید در مورد طلایی که میسازد شما تحقیق کنید این کرم که به طلای سیاه شهرت دارد قابلیت های فراوانی برای استفاده دارد که هر کدام سود خود را دارد و شما میوانید با یه مشاوره ی درست سرمایه ی خود را چندین برابر کنید اگر یک زمین گاوداری خالی یا یک گلخانه یا یک مکان سرپوشیده دارید سریع عجله کنید و دست به کار شوید .... شما کشاورزان عزیز میتوانید خودتان برای زمینهایتان کود الی تولید کنید برای این که با این ثروت زیر خاکی یا کرم پولزا بیشتر اشنا شوید با ما مشاوره کنید ... برای خرید , فروش , مشاوره و راه اندازی فارم های ورمی کمپوست با ما تماس بگیرید خرید و فروش کرم های آیزینیا فتیدا وارداتی ( ارسال به تمام نقاط ایران ) خرید و فروش کود در بسته بندی و بصورت فله ( ارسال به تمام نقاط ایران ) مشاوره و راه اندازه فارم های ورمی کمپوست به صورد پشته ای یا سبدی در تمام نقاط ایران ساخت انواع سرند با توجه به نیاز شما آموزش کامل + تامین مواد اولیه افتخاری 09125492082 http://pardiscompost.mihanblog.com 2020-07-30T22:37:04+01:00 text/html 2013-12-30T11:32:11+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید مقایسه پودر کرم و پودر ماهی برای مصرف آبزیان http://pardiscompost.mihanblog.com/post/19 <B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>GPP&nbsp; مخفف&nbsp;کلمات Green Protein Promix میباشد که به همان پودر کرم های آیزینیا فوتیدا برای مصارف آبزیان گفته میشود .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>در اینجا مقایسه ای میان پودر GPP و پودر ماهی برای تغزیه انواغ ماهی ها را میبینیم .</SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>مقدار اسیدهای آمینه در پودر </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US>GPP</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA> و پودر ماهی </SPAN></B></FONT></P> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: auto auto auto -32.9pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>اسید آمینه</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>پودر</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US>GPP<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پودر ماهی منهدن</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پودر ماهی وایت گادیده</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <H1 dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Lysine</FONT></SPAN></H1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>51/12</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>51/4</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>53/4</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <H1 dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Histidine</FONT></SPAN></H1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>51/2</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>42/1</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>34/1</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <H1 dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Arginine</FONT></SPAN></H1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>03/7</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>68/3</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>02/4</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <H1 dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Glicine</FONT></SPAN></H1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>22/5</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>46/4</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>42/4</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <H1 dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Cisteine</FONT></SPAN></H1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>23/4</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>57/0</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>75/0</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <H1 dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Valine</FONT></SPAN></H1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>14/6</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>77/2</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>02/3</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <H1 dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Metionine</FONT></SPAN></H1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>73/1</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>63/1</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>68/1</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <H1 dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Isoleucine</FONT></SPAN></H1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>73/4</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>28/2</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>72/2</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <H1 dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Leucine</FONT></SPAN></H1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>39/7</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>16/4</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>36/4</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <H1 dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Tirosine</FONT></SPAN></H1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>4/3</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>8/1</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>83/1</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 132.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=176> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>Phenilalanine</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>54/3</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>21/2</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 122.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>28/2</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>بعضی از مقدارهای اسید امینه مورد نیاز آبزیان ( برحسب درصد پروتئین)</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>اعداد داخل جدول بر حسب <B>درصد</B> می‌باشد.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>پودر ماهی از نوع </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US>menhaden</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=EN-US> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>می‌باشد.</SPAN></FONT></P> <H2 dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><EM><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>لیزین</FONT></EM></SPAN></H2> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>گونه</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>مقدار مورد نیاز</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>نوع خوراك</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>كپور معمولی</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>7/5</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خالص</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>قزل الای رنگین كمان</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>7/3</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خالص</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ماهی آزاد چام</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>8/4</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خالص</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <H2 dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><EM><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>متیونین</FONT></EM></SPAN></H2> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>گونه </FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>مقدار مورد نیاز</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>نوع خوراك</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>كپور معمولی</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>1/3</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خالص</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>قزل الای رنگین كمان</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>9/1</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خالص</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ماهی ‌آزاد چام</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>3</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خالص</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <H2 dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><EM><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>آرژنین</FONT></EM></SPAN></H2> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>گونه </FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>مقدار مورد نیاز</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>نوع خوراك</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>كپور معمولی </FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>3/4</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خالص</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>قزل الای رنگین كمان</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>3/3</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خالص</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ماهی آزاد چام</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>6</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 142pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خالص</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>مقایسه برخی از ارزشهای غذایی مكمل پروتئینی </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr lang=EN-US>GPP</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA> با مكمل غذایی رایج (پودر ماهی منهدن)</SPAN></B></FONT></P> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>عنوان</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پروتئین</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>چربی </FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>فیبر</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>فسفر</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>كلسیم</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <H2 dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>پودر </SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal; FONT-SIZE: 14pt; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=ltr lang=EN-US>GPP</SPAN></FONT></H2></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>7/67</FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>15/5</FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>77/0</FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>4/2</FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>55/0</FONT></SPAN></B></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پودر ماهی </FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>61</FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>8</FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>0/1</FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>88/0</FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 70.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=95> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>4</FONT></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl> <HR> </SPAN></I></B></SPAN></I></B></SPAN></I></B><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: nazanin, serif; COLOR: rgb(79,98,40); FONT-SIZE: 16pt; PADDING-TOP: 0px" lang=AR-SA><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 5px; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 12px/17px tahoma; COLOR: rgb(102,102,102); PADDING-TOP: 5px" dir=rtl align=center><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 100%; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0px" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl></FONT></SPAN></FONT></SPAN></B></SPAN></I></B></SPAN></I></B></SPAN></I></B><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: nazanin, serif; COLOR: rgb(79,98,40); FONT-SIZE: 16pt; PADDING-TOP: 0px" lang=AR-SA><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</P></FONT></SPAN> text/html 2013-12-30T10:51:46+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید مزایا و معایب روش سبدی http://pardiscompost.mihanblog.com/post/18 <P>با توجه به سوالاتی که دوستان در زمینه تفاوت فارم های ورمی کمپوست سبدی با فضای باز داشتند لازم دیدم در اینجا مزایا و معایب روش سبدی نسبت به روش فضای باز را ذکر کنم :</P> <P><FONT color=#003300 size=4><STRONG>مزایای روش سبدی :</STRONG></FONT></P> <OL> <LI><FONT size=2>اولین مزیت روش سبدی در <STRONG><FONT color=#000000>کار کمتر</FONT></STRONG> آن است زیرا در این روش سبد ها از هدر رفتن رطوبت خاک تا حدی جلوگیری میکنند پس میزان آبیاری تا یک پنجم کاهش پیدا میکند . ( به طور حدودی هر هفته یکبار به آبیاری نیاز دارند که در روش پشته ای این میزان تا دو روزی یکبار افزایش پیدا میکند . ) </FONT> <LI><FONT size=2><STRONG><FONT color=#000000>بازده</FONT></STRONG> روش سبدی به دلیل عدم نفوذ نور به بستر کرم ها تا 2 برابر روش پشته ای است . ( میزان تولید مثل کرم ها و بازده تبدیل ورمی کمپوست ) </FONT> <LI><FONT size=2>در روش سبدی به<STRONG> فضای کمتری</STRONG> نیاز است . برای مثال در 100 متر مربع فضای سر بسته شما میتوانید با قرار دادن 2000 سبد 10 کیلوگرمی به مقدار 20 تن محصول تولید کنید که در همین فضا و یه صورت پشته ای محصول به 4 تن میرسد</FONT><A title="" href="http://www.pardiscompost.mihanblog.com/" target=_blank><FONT size=2>&nbsp;.</FONT></A><FONT size=2> </FONT> <LI><FONT size=2>فضای سبدها کنترل شده است و از<STRONG> فرار کرم ها</STRONG> به درون خاک یا از بین رفتن کرم های آیزینیا توسط پرندگان&nbsp;و موش ها جلوگیری میشود . </FONT> <LI><FONT size=2>روش سبدی به عنوان یکی از <STRONG>مشاغل خانگی</STRONG> محسوب میشود زیرا شما میتوانید با راه اندازی این روش حتی در انباری های خود درآمد خوبی کسب کنید .</FONT></LI></OL> <P><FONT color=#003300 size=4><STRONG>معایب روش سبدی :</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=2>در روش سبدی&nbsp;تنها مشکلی که وجود دارد هزینه ی اولیه بابت خرید سبد هاست ( هر سبدی به طور میانگین 12 هزار تومان ) که البته جز سرمایه در گردش شما حساب میشود و این هزینه یکبار بیشتر برای شما محسوب نمیشود و تا زمانی که شما به این کار اشتغال دارید میتوانید از همان سبد ها استفاده کنید و به طور معمول شما پس از به ثمر رسیدن اولین دوره ی نگهداریتان سرمایه اولیه ی خود را به دست می آورید .</FONT></P> text/html 2013-10-20T08:09:06+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید عکس هایی از فارم روستای زیده - گیلان http://pardiscompost.mihanblog.com/post/15 <P align=center>عکس های راه اندازی فارم ورم کمپوست زیده گیلان به صورت پشته ای</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 661px; HEIGHT: 565px" border=0 hspace=0 alt="فرمول غذایی ورمی کمپوست" align=baseline src="http://upcity.ir/images2/57973946158729996266.jpg" width=681 height=1033></P> text/html 2013-09-03T09:11:40+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید غذاهای ارگانیک http://pardiscompost.mihanblog.com/post/14 <B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: nazanin; mso-font-kerning: 18.0pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>غذاهای ارگانیک</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><FONT color=#000000></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>غـذاهـای ارگـانـیک به غذاهایی اطلاق م</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=FA>ی‌</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>گـردد کـه بـدون اســتفاده از آفـت کش‌ها و علف کش‌هـای مصـنـوعــی و ارگانیسم‌های اصلاح شده ژنتیک تولید شده باشند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>معیار سبزیجات، میوه‌ها و حبوبات ارگانیک:</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>خـاک ایمن: حداقل از 3 سال قبل از برداشت محصول، زمـین زراعــی نباید با آب فاضلاب آبیاری شده باشد. خاک نیز باید عاری&nbsp;از املاح سرب و کلراید پتاسیم باشد.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>عدم اصلاح سازی: هیچگونه مواد افزودنی (مثل شیرین کننده‌ها و رنگ دهنده‌های مصنوعی)، پرتو دهی با پرتوهای یونیزه کننده و اصلاح ژنتیک نباید در روند تولید محصول بکار رفته باشد.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>ذخیره سازی و انبار مجزا: محصولات ارگانیک باید از محصولات غیر ارگانیک تفکیک شده و بطور جداگانه نگه‌داری شوند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>عدم استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی: عدم استفاده از ترکیبات شیمیایی مصنوعی نظیر کودهای شیمیایی، آفت کشها، حشره کشها و علف کشها. (از 3 سال قبل از برداشت محصول)</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><FONT color=#000000></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>معیار گوشت، شیر، تخم مرغ و دیگر فرآورده&shy;های حیوانی ارگانیک:</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>حیوانات می&shy;باید حداکثر از روز دوم تولد به روش ارگانیک پرورش یافته باشند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>خوراک ارگانیک: تغذیه دام و طیور باید 100 درصد از خوراک ارگانیک بوده باشد.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>هیچگونه آنتی بیوتیک و هورمون نباید استفاده شود.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>حیوانات چرنده باید از مرتع مناسب برخوردار باشند. هر حیوان باید از سرپناه، آب سالم، رژیم غذایی متعادل، هوای تازه، نور مستقیم آفتاب و فضای کافی برای حرکت برخوردار باشد. </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>ذخیره سازی و انبار مجزا: فرآورده&shy;های ارگانیک باید از محصولات غیر ارگانیک تفکیک شده و جداگانه نگه&shy;داری شوند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #003399; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>نکته:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA> در کشاورزی سنتی از کودهای مصنوعی و در کشاورزی ارگانیک از کودهای طبیعی مانند کمپوست استفاده می&shy;گردد.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #003399; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>نکته:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA> در کشاورزی سنتی از آفت کشهای مصنوعی و در کشاورزی ارگانیک از حشرات و پرندگان نافع، محدود کردن جفتگیری آفات، کندن علفهای هرز و در صورت نیاز از حشره کشهای مجاز کشاورزی ارگانیک نظیر اسید بوریک برای کنترل و ریشه کن کردن آفات استفاده می&shy;شود.</SPAN></FONT></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA><FONT style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" size=3><FONT style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" size=3> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 12px/17px tahoma; COLOR: rgb(102,102,102); PADDING-TOP: 5px" dir=rtl><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#000000>_______________________________</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 12px/17px tahoma; COLOR: rgb(102,102,102); PADDING-TOP: 5px" dir=rtl><FONT color=#000000><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 440px; FONT-SIZE: 9pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0px" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></B></P> text/html 2013-09-03T09:10:15+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید مضرات کشاورزی و محصولات تهیه شده به روش سنتی http://pardiscompost.mihanblog.com/post/13 <B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: nazanin" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>مضرات کشاورزی و محصولات تهیه شده به روش سنتی:</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT color=#000000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>در کشاورزی سنتی و متعارف، بیش از 300 ترکیب شیمیایی خطرناک و مصنوعی نظیر آفت کشها، علف کشها و کودهای شیمایی به منظور کنترل آفات، حشرات و حاصلخیزسازی خاک استفاده می&shy;گردد که بقایای این مواد پس از ورود به بدن می&shy;تواند موجب مشکلات عدیده‌ای گردد منجمله: بروز نقصهای مادرزادی، تولد نوزاد با وزن کم، اختلال در سیکل ماهانه زنان، سقط جنین، بلوغ زودرس و یا دیر رس، یائسگی پیش‌رس، تغییر در رفتار جنسی، کاهش تعداد اسپرم مردان، کاهش باروری و یا ناباروری، تغییر در سرعت متابولیسم، اختلال در سامانه غدد داخلی، ضعف عضلانی، کاهش حافظه، آسیب به سامانه مغز، کاهش کارایی سامانه ایمنی بدن و سرطان‌زایی.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>یافته‌ها حاکی از آنست که 60 درصد سموم دفع آفات، 90 درصد قارچ کشها و 30 درصد حشره کشها سرطان‌زا می‌باشند.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>استفاده از کودهای شیمایی و آفت کشها سبب آلودگی آب، خاک و هوا می&shy;گردند.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>استفاده بی&shy;رویه از کودهای شیمیایی و آفت کشها موجب می&shy;شود تا آفتها نسبت به سموم مقاوم گردیده و آفتهای جدیدی نیز ظاهر گردند.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>پرتو دهی محصولات یعنی آنکه محصولات را در معرض میزان کنترل شده پرتوهای یونیزه کننده قرار می‌دهند تا اینکه باکتریهایی نظیر </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" dir=ltr lang=EN-US>E.COLI</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA> و سالمونلا نابود گردیده و در واقع محصول را به این طریق ضد عفونی می&shy;کنند. کنترل حشرات و انگل‌ها، افزایش ماندگاری و جلوگیری از جوانه زدن از دیگر علل پرتودهی محصولات غذایی می&shy;باشد. اما این پرتودهی موجب:</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 126pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>1)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>از دست رفتن میزان اندکی از مواد مغذی محصولات می&shy;شود.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 126pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>2)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>هنگامی که مواد غذایی پرتودهی می&shy;شوند مواد شیمیایی سرطان&shy;زایی بنام </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" dir=ltr lang=EN-US>CYCLOBUTANONES</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA> تشکیل می‌گردد.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>مهندسی ژنتیک و یا اصلاح ژنتیک محصولات به جداسازی، دستکاری و انتقال ژن‌ها اطلاق می‌گردد. در این روش ژن‌های با خاصیت مطلوب از یک گونه جدا گردیده و به گونه هدف انتقال داده می‌شود. بهبود کیفیت، افزایش تولید، ایجاد یک صفت مطلوب و مقاوم ساختن محصولات در برابر آفتها و تنش‌های محیطی از کاربردهای مهندسی ژنتیک می&shy;باشد. مضرات محصولات اصلاح شده ژنتیکی شامل بروز نقصهای مادرزادی، کاهش طول عمر، افزایش حساسیت&shy;زایی مواد غذایی (بعلت تغییر در زنجیره پروتئینها)، فقر مواد مغذی، مقاومت آنتی بیوتیکی (احتمال دارد ژنهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک‌ها به باکتری‌های بیماریزا در بدن منتقل گردد و یک بیماری جدید و مقاوم در برابر آنتی بیوتیک‌ها ایجاد شود).</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>6.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>استفاده هورمونها در دام و طیور رشد آنها را تسریع کرده و فربه شدن آنها را سرعت می&shy;بخشد. اما از ارزش غذایی آنها می‌کاهد. آنتی بیوتیک‌ها هم که برای جلوگیری از بیمار شدن دام و طیور مورد استفاده قرار می&shy;گیرند، می&shy;تواند در انسان مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد کند.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #003399; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>نکته:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA> از میان مواد غذایی که به روش سنتی عرضه می&shy;گردند سیب، هلو، گلابی، سیب زمینی، زردآلو، اسفناج، توت فرنگی، شلیل،انگور، کرفس، تمشک و گیلاس بیشترین&nbsp; و کیوی، انبه، پیاز، موز، بروکلی، گل کلم،آناناس، ذرت، نخود فرنگی، آوکادو، هندوانه، آلو و بادنجان کمترین آلودگی را به باقیمانده آفت کشها دارند.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl align=center><FONT color=#000000 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA><IMG src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></SPAN></FONT></P></FONT></SPAN></B></FONT></SPAN></B></FONT></SPAN></B> text/html 2013-09-03T09:07:42+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید فواید و معایب محصولات ارگانیک http://pardiscompost.mihanblog.com/post/12 <B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: nazanin" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>فواید زراعت ارگانیک:</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>در کشاورزی ارگانیک آب توسط مواد شیمیایی آلاینده مانند کودهای مصنوعی، آلوده نمی‌گردد.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>در کشاورزی ارگانیک تعادل اکوسامانه و حاصلخیزی خاک حفظ می&shy;گردد. فرسایش خاک نیز تا 50 درصد کاهش می&shy;یابد.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>تنوع زیستی در زمینهای زراعی ارگانیک 57 درصد بیشتر است. (به علت عدم استفاده از سموم آفت کش و علف کش)</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>کشاورزان در معرض سموم و آلاینده‌های کمتری قرار می&shy;گیرند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>فواید مصرف مواد غذایی ارگانیک:<SPAN> </SPAN></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>ارزش غذایی بالاتری دارند. میزان ویتامین</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" dir=ltr lang=EN-US>C</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>، کلسیم، منیزیم، آهن و فسفر در مواد غذایی ارگانیک بیشتر است.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>مواد غذایی ارگانیک حاوی آنتی‌اکسیدان بیشتری می‌باشند. در مواد غذایی ارگانیک آنتی‌اکسیدان </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" dir=ltr lang=EN-US>PHENOLIC</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA> بیشتر یافت می&shy;گردد (50 درصد بیشتر از محصولات غیر ارگانیک). چرا که آفت کشهای مصنوعی تولید این مواد را در گیاهان کاهش داده اما کودهای حیوانی و آلی بکار رفته در کشاورزی ارگانیک تولیدآنها را افزایش می&shy;دهد. </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>کمتر سمی هستند. محصولات ارگانیک سالم تر بوده و به بقایای آفت کشهای آلی کمتر آلوده می&shy;باشند. همچنین این محصولات فاقد افزودنی‌های غذایی بوده و طبعا سالمتر می&shy;باشند.</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA> </SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>خوشمزه و خوش طعم&shy;تر هستند. یکی از دلایل آن این است که محصولات ارگانیک پس از برداشت در مدت زمان کمتری بدست مصرف کننده رسیده و تازه‌تر می&shy;باشند. و همچنین در محصولات تهیه شده به روش سنتی، با فرآوری‌ها و دستکاری‌هایی که بروی آنها صورت می&shy;گیرد تنها به ظاهر، رنگ، بالا بردن ماندگاری، افزایش تولید و مقاوم کردن آنها در برابر صدمات&nbsp; ناشی از حمل و انبار داری توجه می&shy;شود و نه کیفیت و ارزش تغذیه‌ای آن.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>تولید کنندگان محصولات ارگانیک از استانداردها و دستورالعمل‌های بسیار سخت گیرانه‌ای تبعیت می&shy;کنند که احتمال آلوده شدن اینگونه محصولات به هر گونه مواد شیمایی و سمی منتفی می&shy;باشد.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>معایب محصولات ارگانیک:</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>گرانقیمت هستند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt" lang=EN-US><SPAN>2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>تولید و عرضه آنها بسیار محدود است.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl align=center><IMG src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></P></FONT></SPAN></B> text/html 2013-09-03T09:01:09+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید آیزینیا فتیدا یا کادیلاک کرم‌ها http://pardiscompost.mihanblog.com/post/11 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><STRONG>کادیلاک کرم‌ها </STRONG></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;گونه ایزینیا فوتیدا که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'nazanin', 'serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>به آن کرم کود و کادیلاک کرم‌ها نیز گفته می‌شود، از بستری که شامل مواد نیمه‌پوسیده مانند کود گاوی، کود اسبی، کاه و کلش غلات و برخی زایدات و بقایای گیاهی می‌باشد، تغذیه می‌کند. در داخل این بستر اصلی می‌توان مواد تازه‌ای چون زایدات سبزیجات و میوه‌جات، مواد آلی و قابل تجزیه زباله‌های خانگی، پسماندهای کارخانجات غذایی و حتی لجن و فاضلاب (به جز فاضلاب صنعتی)، اضافه نمود. رطوبت مطلوب بستر، هوادهی، تغذیه و جلوگیری از سفت شدن بستر و نگهداری </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" lang=EN-US>PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> در حد 8-7 از نکات کلیدی در تولید ورمی‌کمپوست می‌باشد.</SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.pardiscompost.mihanblog.com/" target=_blank><IMG style="FONT-SIZE: 9pt" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></A></DIV> text/html 2013-09-03T08:59:22+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید نحوه برداشت کود http://pardiscompost.mihanblog.com/post/10 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نحوه برداشت کود</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr lang=EN-US><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>طی سه ماه اول هر ده روز یکبار باید به اندازه 10 سانتیمتر برای کرمها غذا ریخته و بعد از گذشت سه ماه بطور معمول باید 90 سانتی متر غذاریخته شود که 60 درصد آن کود خالص و مابقی غذایی است که هنوز کاملا تبدیل نشدهاست. کرم‌ها درون این&nbsp;بستر تولید مثل می‌کنند در این زمان باید 40 درصد از سطح بستررا جدا نموده و داخل پالتی دیگر که از قبل آماده شده است ریخت، پس از آن می‌توانمرحله غذا دهی را مجددا آغاز کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr lang=EN-US><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.pardiscompost.mihanblog.com/" target=_blank><IMG style="FONT-SIZE: 9pt" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></A></DIV> text/html 2013-09-03T08:21:20+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید بازارهای بالقوه ورمی کمپوست http://pardiscompost.mihanblog.com/post/9 <B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>بازارهای بالقوه</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang=FA>●</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin" lang=FA> کشاورزی: </SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>باغستان‌ها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> مزارع سبزیجات و یا گیاهان ردیفی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> مزارع ارگانیک</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> مزارع سته ( توت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> تمشک و ... ) و تاکستان‌ها</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang=FA>●</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin" lang=FA> باغبانی: </SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>خدمات خاکبرداری و محوطه سازی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> شرکتهای کاشت چمن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> باغبان‌های خانگی.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang=FA>●</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin" lang=FA> احیاء و بازسازی اراضی: </SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>کنترل فرسایش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> ثثبیت و خاکریزی کف جاده‌ها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> احیاء تالاب</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> پوششی برای محل دفن زباله</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang=FA>●</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin" lang=FA> خرده فروشی: </SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مراکز باغی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> فروش مستقیم به باغبان‌های خانگی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> بازارهای کشاورزان</SPAN></FONT></P></SPAN></B> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.pardiscompost.mihanblog.com/" target=_blank><IMG style="FONT-SIZE: 9pt" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></A></DIV> text/html 2013-09-03T08:14:20+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید یک طرح کلی از مزایای کمپوست http://pardiscompost.mihanblog.com/post/8 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>یک طرح کلی از مزایای کمپوست <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> تبدیل مواد غذایی به شكل پایدارتر: </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احتمال آبشویی کمتر </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>–</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> در دسترس بودن بیشتر برای گیاه<B> </B><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> <B>اضافه شدن هیومیک اسید به خاک:</B> مواد مغذی را 5 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>–</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> 3 برابر بیشتر نگه می‌دارد </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>–</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> نگهداشتن مواد معدنی در ناحیه اطراف ریشه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> نیتروژن در دسترس بیشتری ایجاد می‌کند. <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> افزایش ارگانیسمهای سودمند خاک: </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>باکتری می‌تواند میزان نیتروژن را افزایش دهد و بیماری‌های گیاهی را متوقف نماید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>قارچ آفات را از بین می‌برد و به صعود مواد مغذی کمک می‌کند و قادر است کیفیت و عملکرد محصول را افزایش دهد.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> افزایش نگهداری آب:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> نیاز به آبیاری را کاهش می‌دهد.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> بهبود تهویه خاک:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> به نفوذ ریشه کمک می‌کند.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> کاهش آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> اساسا خطر باکتری کولی فرم را کاهش می‌دهد.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> کاهش بارگیری بیش از حد نیترات در خاک<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> کاهش حجم رطوبت:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> در نتیجه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>٬</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> پخش آن نسبت به کود آسانتر و کم هزینه‌تر خواهد بود.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> برای اصلاح خاک به عنوان مالچ و یا به عنوان جایگزینی برای پیت استفاده می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> بوی کود نپوسیده را کاهش می‌دهد.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> بذر علف‌های هرز و نیز پاتوژن‌ها را از بین می‌برد.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>●</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA> کاهش تکیه بر کود‌های شیمیایی <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.pardiscompost.mihanblog.com/" target=_blank><IMG style="FONT-SIZE: 9pt" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></A></DIV> text/html 2013-09-03T07:41:59+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید غذاهای مناسب و نامناسب کرم ها http://pardiscompost.mihanblog.com/post/7 <DIV align=center> <DIV align=center>مواد غذایی مطلوب و نامطلوب برای تغذیه کرم ها</DIV> <DIV align=right> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>موادی که قابل تغذیه توسط کرمها هستند به شرح جدول زیر است. بهتر است در روزهای اول موادی که بهتر توسط کرم تغذیه می‌شود را استفاده نمود مثل پوست میوه موز، سیب، سبزیجات و ....</SPAN></P></DIV> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" dir=rtl border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>غذای مورد علاقه کرم</SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>موارد نامطلوب کرم</SPAN></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>ضایعات سبزیجات</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>حبوبات </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>نان و غلات</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>پوست و دانه میوه‌ها</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>تفاله چایی و قهوه چایی کیسه‌ای</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>برگ درختان</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>کاغذ</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>خرده‌های چوب</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>دستمال کاغذی و پارچه‌های نخی</SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>شیشه</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>فلزات</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>پلاستیک</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>گوشت خام (سفید و قرمز)</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>کره و روغنها</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>پنیر و لبنیات</SPAN></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.pardiscompost.mihanblog.com/" target=_blank><IMG style="FONT-SIZE: 9pt" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></A></DIV> text/html 2013-09-02T19:35:03+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید ورمی کمپوست پردیس کمپوست http://pardiscompost.mihanblog.com/post/6 <FONT style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" color=#660000 size=3><B><FONT color=#ff0000> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" color=#660000 size=3><B><FONT color=#ff0000>شاید باورتان نشود با پرورش کرم خاکی پولدار شوید !!!</FONT></B></FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><B><FONT color=#ff0000>بهترین فرصت سرمایه گذاری</FONT></B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center>کرم کوچک = سود بزرگ</P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" size=3>برای<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" size=3><FONT style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: 700; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" size=3>مشاوره و راه اندازی</FONT><FONT style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" size=3><SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN>فارم های ورمی کمپوست با ما تماس بگیرید</FONT></FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: 700; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" size=3>پشته ای و سبدی</FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: 700; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" size=3><IMG style="WIDTH: 245px; HEIGHT: 161px" border=0 hspace=0 alt="فارم های سبدی ورمی کمپوست" align=baseline src="http://axgig.com/images/37495571534963234774.jpg" width=408 height=371></FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" size=3>فروش کرم آیزینیا فوتیدای اصل وارداتی با ارسال به تمام نقاط ایران</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" size=3>فروش کود به صورد بسته بندی و فله در تمام نقاط ایران</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" size=3>آدرس فارم اصلی : گیلان - فومن </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><SPAN lang=fa>تماس : 09125492082 افتخاری </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>_______________________________</B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B style="COLOR: rgb(255,0,0)">&nbsp;فروش کود ورمی کمپوست</B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><IMG border=0 hspace=0 alt="کود ورمی کمپوست" src="http://www.vermfarm.com/wp-content/uploads/2012/08/vermi-compost.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 5px; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 12px/17px tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(102,102,102); WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 5px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl>کود ورمی کمپوست با آنالیز قوی به همراه برگه آنالیز با بسته بندی های صادراتی و به صورت فله</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 5px; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 12px/17px tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(102,102,102); WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 5px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl>حمل و نقل به تمام نقاط ایران</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" size=2>تماس : 09125492082</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>_______________________________</B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B style="COLOR: rgb(255,0,0)">&nbsp;فروش کرم آیزینیا فوتیدا اصل وارداتی</B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><IMG border=0 hspace=0 alt="کرم آیزینیا فوتیدای اصل" src="http://www.vermfarm.com/wp-content/uploads/2012/08/worm-vermicompost.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" size=3>فروش کرم آیزینیا فوتیدای اصل وارداتی به صورت کیلویی ( هر کیلوگرم برابر 1000 عدد کرم است )</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" size=3>فروش کرم با بستر لازم برای حمل و نقل به تمام نقاط ایران</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><SPAN lang=fa>کرم های 100% اورجینال با بازدهی بسیار بالا</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>تماس : 09125492082</B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>_______________________________</B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 13px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(255,0,0)" dir=rtl lang=FA><B><FONT size=3>فروش ورمی کمپوست سبدی با قیمت بی نظیر</FONT></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 13px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(255,0,0)" dir=rtl lang=FA><STRONG><FONT size=3><IMG style="WIDTH: 275px; HEIGHT: 292px" border=0 hspace=0 alt="ورمی کمپوست سبدی با قیمت ویژه" align=baseline src="http://8pic.ir/images/36631599818841799950.jpg" width=347 height=454></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>فروش بستر پرورش ورمی کمپوست سبدی با بهترین جنس سبد مخصوص ورمی کمپوست ( سبد لبنیاتی ) +</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>10 کیلوگرم مخلوط غذایی با ترکیب عالی و مخصوص +</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>200 تا 300 نخ کرم آیزینیا فوتیدای اصل وارداتی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>با قیمت باورنکردنی 12000 تومان</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>حمل به سراسر کشور</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>دوره ی بازدهی = 2 ماه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>آموزش های اولیه و حین نگهداری و مشاوره رایگان</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>کرم های 100% اورجینال با بازدهی بسیار بالا</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>فراهم کردن بازار فروش کرم و کود برای شما</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>مشاوره و راهنمایی از ابتدای کار تا فروش محصول</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>با سوددهی فوق العاده بالا ( تماس بگیرید )</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA>قیمت : 12000 تومان</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=rtl lang=FA><B>تماس : 09125492082&nbsp;<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN>افتخاری</B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=right></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>_______________________________</B><B><BR></B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>30 عدد دی وی دی آموزشی ورمی کمپوست</B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 440px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0px" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/CD_icon_test.svg/128px-CD_icon_test.svg.png" width=96 height=106></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>شامل فیلم های مزارع ورمی کمپوست در ایران , استرالیا , آلمان , آمریکا و ...</B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>روش های نگهداری و تغذیه کرم ها - طرح های توجیهی - نرم افزار برآورد هزینه و زمین مورد نیاز</B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>اطلاعات بیشتر راجع به پکیج آموزشی</B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>تماس : 09125492082</B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>_______________________________</B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B><SPAN lang=fa>کرم کوچک = سود بزرگ</SPAN></B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B><SPAN lang=fa>فراهم کردن بازار فروش کرم و کود برای شما</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B><SPAN lang=fa>مشاوره در راه اندازی - تامین مواد اولیه - راهنمایی در نگهداری</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B><SPAN lang=fa>آموزش های اولیه و حین نگهداری</SPAN></B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B><SPAN lang=fa>بهترین فرمول خوراک کرم با تهیه ی مواد اولیه آن</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B><SPAN lang=fa>مشاوره و راهنمایی از ابتدای کار تا فروش محصول</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B><SPAN lang=fa>تماس : 09125492082 افتخاری</SPAN></B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>_______________________________</B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 5px; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 12px/17px tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(102,102,102); WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 5px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl>ساخت انواع سرند دوار&nbsp;با توجه به نیاز شما</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" size=2>تماس : 09125492082</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><B>_______________________________</B></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 440px; FONT-SIZE: 9pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0px" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></P></FONT></B></FONT> text/html 2013-09-02T18:59:05+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید پکیج آموزشی ورمی کمپوست http://pardiscompost.mihanblog.com/post/5 <FONT size=4><STRONG><FONT size=4><STRONG><FONT size=4><STRONG> <P align=center><FONT size=4><STRONG>فروش فوق العاده پکیج آموزشی ورمی کمپوست<FONT color=#cc0000> ( کرم کوچک سود بزرگ )</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center>شامل بیش از <FONT color=#cc0000>70</FONT> گیگ فیلم و عکس از مزارع سراسر دنیا</P> <P align=center>آموزش روش های مختلف پرورش کرم ها و تهیه کود</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="روش پشته ای ورمی کمپوست" align=baseline src="http://www.sadafsazanco.ir/images/%20%207.jpg"></P> <P align=center>بررسی بازار فروش کود و کرم در ایران و سطح جهان</P> <P align=center>راهنمای دریافت<FONT color=#990000> مجوزها و ایزو </FONT>برای فارم های ورمی کمپوست</P> <P align=center>آموزش ورمی کمپوست پشته ای و سبدی</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 263px" border=0 hspace=0 alt="روش سبدی ورمی کمپوست" align=baseline src="http://www.iranvermicompost.com/wp-content/uploads/2012/12/site.jpg" width=550 height=349></P> <P align=center>روش های گرانول کردن کود و کرم ها برای استفاده</P> <P align=center>طرح تهیه چای کمپوست</P> <P align=center>توجیه های اقتصادی و نرم افزار های&nbsp;برآورد هزینه و سرمایه با توجه به مساحت زمین</P> <P align=center>لیست تمام تولید کننده های بزرگ</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 421px; HEIGHT: 330px" border=0 hspace=0 alt="آیزینیا فوتیدا" align=baseline src="http://parscenter.com/Content/Images/35d52602-8855-4849-9695-37f3d8ba1a6b/800/600/image.jpg" width=491 height=357></P> <P align=center>تمامی کتاب های ورمی کمپوست فارسی</P> <P align=center>مقالات جدید و بروز به زبان های فارسی و انگلیسی</P> <P align=center>آموزش کامل روش&nbsp;کار با سطل</P> <P align=center>عکس و فیلم از فارم های ورمی کمپوست در ایران , استرالیا , آلمان , آمریکا و ...</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ورمی کمپوست در کشورهای دیگر" align=baseline src="http://parsvermi.com/wp-content/uploads/video1-parsvermi.com-vermicompost.png"></P> <P align=center>آموزش راه های صادرات و روغن کشی از کرم ها</P> <P align=center>آموزش تهیه پولک از کرم ها</P> <P align=center>تمام فیلم های پخش شده از صدا و سیما + گزارش های ضبط شده از جناب سلجوقی</P> <P align=center><STRONG>ارسال به تمام نقاط ایران</STRONG></P> <P align=center><FONT color=#990000 size=3>برای خرید تماس بگیرید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990000 size=3>افتخاری 09125492082</FONT></P> <P align=center><A style="BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 12px tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(49,155,216); BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://www.pardiscompost.mihanblog.com/" target=_blank><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 440px; FONT-SIZE: 9pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0px" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></A></P></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT> text/html 2013-09-02T18:46:44+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید تولید مثل کرم های آیزینیا فتیدا http://pardiscompost.mihanblog.com/post/4 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-font-size: 14.0pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 11.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 11.2pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 11.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin" lang=AR-SA> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 11.2pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 11.2pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 11.2pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>چرخه زندگی و بیولوژی تولید مثل</SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 11.35pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>كرم خاكی جانوری است دو جنسی یعنی هم به تنهایی نر است و هم ماده و اندام‌های تناسلی همه در ناحیه شكم قرار گرفته‌اند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 11.35pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>روش‌های جفت‌گیری برای همه گونه‌ها یكسان نیست، كرم‌های خاكی در اكثر ماه‌های سال می‌توانند تولید مثل كنند و مخصوصاً در ماه‌هایی كه رطوبت هوا زیادتر است، افزایش می‌یابد لقاح از نوع تقاطعی بوده و معمولاً 2 تا 3 ساعت طول می‌كشد در هنگام جفت‌گیری دو كرم طوری به یكدیگر می‌چسبند كه سر هر یك مقابل دم دیگری و در جهت مخالف هم قرار می‌گیرد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 11.2pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>هر كرم بعداً تشكیل تعدادی پیله (</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" dir=ltr lang=EN-US>Cocoon</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>) را می‌دهد كه در داخل آنها تخم‌ها قرار دارند گونه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" dir=ltr lang=EN-US>E.Foetida</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA> در عرض 3 تا 5 روز می‌تواند میان 2 تا 10 عدد پیله كه هر كدام دارای تعدادی تخم كه از 1 تا 28 عدد تغییر می‌یابد، به وجود آورد اما اغلب فقط یك یا 2 كرم زنده مانده و به دنیا می‌آید، اندازه و شكل پیله كـرم‌های خاكی با یكدیگر متفاوت است و در هنگام رده‌بندی یكی از معیارهای مورد استفـاده می‌بـاشد (شكل 5). در داخل هر پیله چندین تخم به چشم می‌خورد كه تنها یكی یا دو تا از آنها موفق به نمو كامل تا جانور بالغ می‌گردد یك كرم بالغ از گونه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" dir=ltr lang=EN-US>L.rubelus</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA> در هر 7 تا 10 روز یك تخم می‌گذارد كه در حدود 2 تا 20 جنین در آن وجود دارد.</SPAN></P></FONT></SPAN></H2> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 11.2pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl>&nbsp;</H2> <H2 align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA><A style="BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(244,243,235); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 12px tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(102,153,0); BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-DECORATION: underline; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://www.pardiscompost.mihanblog.com/" target=_blank><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 440px; FONT-SIZE: 9pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0px" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></A></SPAN></FONT></H2></FONT></SPAN></FONT></SPAN></H2></SPAN></FONT></SPAN></H2></H2></FONT></SPAN></FONT></SPAN></H2></FONT></SPAN> text/html 2013-09-02T16:05:00+01:00 pardiscompost.mihanblog.com نوید تاثیر ورمی کمپوست بر روی چند گیاه http://pardiscompost.mihanblog.com/post/3 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff><STRONG> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>تاثیر ورمی كمپوست برروی چمن</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; راهی مناسب و ایده آل برای كاهش هزینه ها </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=left><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>2-&nbsp; فاقد هرگونه عوارض جانبی برای انسان و یا حیوانات و جانوران</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>3-&nbsp; باعث ضخیم تر شدن و سبز تر شدن چمن می شود</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>4-&nbsp;&nbsp; فاقد مواد شیمیایی كه باعث سوزاندن زمین و آسیب رساندن به محیط زیست می شود</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>5-&nbsp; كودهای ارگانیك در مدت زمان طولانی تری تجزیه می شوند به همین دلیل مدت بیشتری در خاك باقی می مانند. </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>6-&nbsp; باعث افزایش در رشد گیاه بوسیله مواد مغذی مفید مورد نیاز </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>تاثیر ورمی كمپوست بر رشد گیاه فلفل</FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>افزایش در جوانه زنی و گل دهی گیاه </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افزایش در رشد ارتفاع محصول</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهبود در ساختار فیزیكی محصول</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افزایش جمعیت میكروارگانیسم های مفید</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افزایش پتانسیل های سودمند رشد گیاه</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افزایش در بازدهی محصول</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>تاثیر ورمی كمپوست برروی گوجه فرنگی و خیار</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>100% رشد در بذر گوجه فرنگی وافزایش در رشد میكروارگانیسم های مفید </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT color=#000000><SPAN>افزایش درغلظت كلروفیل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( ماده سبز گیاهی)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=EN-US> </SPAN></FONT></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT color=#000000><SPAN>افزایش در :&nbsp; رویش شاخه – جوانه زنی </SPAN><SPAN>– جوانه زنی برگها </SPAN><SPAN>– بازدهی محصول </SPAN><SPAN>– زیبایی ظاهر و طعم و مزه</SPAN></FONT></FONT></P> <DIV align=right> <TABLE style="WIDTH: 391.5pt" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=522> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 391.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=522 colSpan=4> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>تغییرات در بازدهی محصول</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 108.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=145> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>بازدهی كلی محصول</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>( به كیلوگرم)</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 98.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=131> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>تعداد نوك شكوفه های گیاهان پوسیده</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 75.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=101> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>تعداد برگهای كاشت</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 108.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=145> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>میزان مصرف ورمی كمپوست در هر هكتار&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( تن)</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 108.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=145> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>92/1 </FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 98.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=131> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>75/3</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 75.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=101> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>66/77</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 108.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=145> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>0</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 108.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=145> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>52/2</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 98.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=131> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>50/1</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 75.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=101> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>00/87</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 108.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=145> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>5</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 108.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=145> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>83/2</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 98.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=131> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>75/0</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 75.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=101> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>00/92</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 108.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=145> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>10</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 108.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=145> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>26/3</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 98.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=131> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>50/0</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 75.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=101> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>00/94</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 108.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=145> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>15</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=right>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=right>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=right></P> <DIV align=right> <TABLE style="WIDTH: 373.5pt" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=498> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 373.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=498 colSpan=6> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>تاثیر كاربرد ورمی كمپوست بر غلظت عناصر مغذی در رویش شاخه ها</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 65.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=87> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>Mn((ppm</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>منگنز</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 69pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=92> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>‍Cu((ppm</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>مس</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 59.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=79> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>Zn((ppm</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>روی</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 61.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=82> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>Fe((ppm</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>آهن</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 52.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>K </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>پتاس(%)</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 66pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>میزان مصرف ورمی كمپوست در هر هكتار( تن)</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 65.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=87> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>87.25</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 69pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=92> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>14.86</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 59.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=79> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>66.66</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 61.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=82> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>131.50</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 52.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>1.9133</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 66pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>0</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 65.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=87> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>100.95</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 69pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=92> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>17.96</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 59.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=79> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>71.63</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 61.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=82> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>146.36</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 52.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>2.3000</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 66pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>5</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 65.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=87> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>105.08</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 69pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=92> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>20.55</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 59.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=79> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>78.66</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 61.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=82> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>163.00</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 52.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>2.8668</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 66pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>10</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 65.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=87> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>106.25</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 69pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=92> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>22.55</FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=right>&nbsp;</P></SPAN></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 59.25pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=79> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>90.33</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 61.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=82> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>174.00</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 52.5pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>3.3164</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 66pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #003333" color=#ffffff>15</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=center>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=center><SPAN><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3>تاثیر ورمی كمپوست برروی محصول برنج</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=right>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>&nbsp;افزایش در میزان مواد مغذی در گیاه </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp; افزایش در میزان كیفیت محصول برنج</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>Î&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5 % افزایش در غلظت پروتئین جوانه زنی</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>Î&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7% افزایش در غلظت نشاسته جوانه زنی</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>Î&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7% افزایش در رشد بازدهی محصول برنج</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp; افزایش در خواص بیولوژیكی خاك و پارامترهای رشدی محصول</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right></P> <DIV align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT color=#000000><STRONG>تاثیر ورمی كمپوست برروی گل همیشه بهار</STRONG> </FONT></FONT></SPAN></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=right><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>كود ورمی كمپوست در دانشگاه می سی سی پی سال 1997 به عنوان واسطه ای مهم در رشد گلها و سایر محصولات زراعی محسوب و برای نمونه بر روی گل همیشه بهار مورد آزمایشات مختلف قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد كه كود ورمی در مقایسه با كودهای دیگر مانند خاك و پیت و كودهای شیمیایی، شاخصه رشد گیاهان و گلها را به صورت چشمگیری افزایش داده است و همچنین باعث افزایش ضخامت ساقه ، بالا بردن رشد ریشه، افزایش وزن خشك محصول و بالا بردن میزان گل دهی در تعداد گلهای كاشته شده می شود. تحقیقات نشان داده است كه مخلوط كود ورمی كمپوست با كود گیاهی خاك و پیت در مقایسه با استفاده كود ورمی به تنهایی عملكرد بهتری در پارامترهای رشد&nbsp; در گیاهان داشته است<SPAN>. </SPAN>Mississippi state University)) </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" align=right><SPAN></SPAN>&nbsp;</P></STRONG></FONT></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></FONT></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></STRONG></FONT></SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.pardiscompost.mihanblog.com/" target=_blank><IMG style="FONT-SIZE: 9pt" src="http://axgig.com/images/86339313845197858959.jpg"></A></DIV>